Monthly Archives: november 2013

Att skriva abstract

Jag håller just nu på att skriva ett abstract till en vetenskaplig konferens. I acceleratorfysikvärlden verkar det fungera så att en skriver ett abstract och ifall det blir accepterat skriver en sedan hela artikeln. Det gör att abstractet handlar om forskning som en just nu håller på med men där resultatet ännu inte är klart. Att skriva ett abstract är lite som att skriva baksidestexten till en bok utan att ha skrivit boken än.

Att skriva abstract är därför krångligt. På 1200 tecken ska en lyckas väcka intresse för vad artikeln handlar om utan att själv vara riktigt säker på vad det kommer att vara. Samtidigt tycker jag att det är rätt spännande. Jag tvingas tänka igenom vad det egentligen är jag sysslar med, sätta det i ett sammanhang och formulera vad målet med min forskning är. Det attraherar också mitt skrivintresse eftersom jag får tänka ut hur jag ska skapa en text som väcker intresse. Det är kreativt och roligt.

Min metod för att skriva abstract ser ut enligt följande:

  • Börja med att sätta rubriken
  • Bygg upp strukturen genom att skriva stödord i den ordning saker ska komma i texten
  • Inledningen skapar en grund för arbetet genom att sätta det i sitt sammanhang och referera till tidigare arbeten
  • I mitten beskrivs kortfattat den metod som har används
  • Avsluta med någon poäng som beskriver vad som är speciellt intressant i just den här artikeln

Återstår att utröna om metoden fungerar eller om den behöver revideras. Svårigheten är att ett abstract bör ha korta meningar medan jag gillar att skriva långa utförliga meningar med många adjektiv. Jag har också en tendens att betrakta teckenbegränsningar som en begränsning av min yttrandefrihet vilket onekligen är lite problematiskt ;)

MAX IV-laboratoriet

MAX IV-laboratoriet är en synkrotronljusanläggning som just nu byggs i Lund. När laddade partiklar accelereras avger de ljus, kallat synkrotronljus. Synkrotronljus är användbart för forskning inom många olika områden, t.ex. materialvetenskap, medicin och kemi. I MAX IV kommer det vara elektroner som accelereras och avger synkrotronljuset.

Anläggningen kommer att bestå av en linjäraccelerator och två lagringsringar med olika energi, 1.5 GeV och 3 GeV. Elektronerna avges från en s.k. elektronkanon, accelereras i linjäracceleratorn och injiceras i lagringsringarna vid rätt energi. Linjäracceleratorn kommer också att använda för att skapa korta pulser och i framtiden eventuellt också för att driva en s.k. frielektronlaser.

Överblick över MAX IV

Överblick över MAX IV. Ref: MAX IV Detailed Design Report.

Mitt doktorandarbete fokuserar på lagringsringarna vilka är acceleratorer med syfte att förvara en partikelstråle under lång tid. I lagringsringen styrs elektronerna i en cirkulär bana med hjälp av magneter. Det jag jobbar med kallas stråldynamik och handlar om hur elektronerna påverkas av elektromagnetiska fält. Grunden för stråldynamiken är att skapa en stabil partikelstråle som gör det möjligt att hålla elektronerna i maskinen så länge som möjligt utan att de tappas och förloras från partikelstrålen. Det handlar dels om att hitta en bra inställning av magneterna, men också om att motverka instabiliteter som kan uppstå på grund av de elektromagnetiska fält elektronerna i strålen skapar och som kan påverka de andra elektronerna i stålen. Det gör att man både måste hålla koll på detaljer, som t.ex. geometrin på vaccumröret elektronerna färdas i, och ha en överblick över hela acceleratorn, t.ex. magneternas position och deras styrka.

Jag tycker att stråldynamik är ett väldigt spännande område och den delen av acceleratorfysik som intresserar mig allra mest. Ibland när jag blir lite trött på formler och beräkningar brukar jag tänka mig elektronerna som små barn som jag har givits ansvaret för att leda rätt på livets stig. Det känns då väldigt viktigt att se till så att de klarar sig och inte blir borttappade ;)

Genus och fysik – går de ihop?

Jag läser just nu en kurs som heter ”Genus i naturvetenskap och teknik”. Det är en kurs som handlar om vilken betydelse genus har i naturvetenskap och teknik. Dels när det gäller andelen kvinnor och män som är verksamma inom olika vetenskapsområden men också om vetenskaperna i sig.

Många brukar säga att fysik är en objektiv vetenskap. Fysik är byggd på ”fakta” och säger ”sanningen” om hur världen ser ut och fungerar. Jag tror inte att det finns något sådant som objektiv vetenskap. Vetenskap handlar om att skapa modeller som stämmer överens med de observationer vi har gjort och som gör det möjligt att förutspå vad som kommer hända i olika situationer. Inga modeller är perfekta och de utvecklas ständigt utifrån nya forskningsresultat. En modell är något som uppfunnits av människor och därför kommer den alltid vara subjektiv. Hur modellen är utformad styrs av skaparen. Det betyder inte att modellen är felaktig utan snarare att det kan finnas olika modeller skapad av olika personer som fungerar lika bra. En modells utformning kommer oundvikligen påverkas av skaparens bakgrund, personlighet och omgivning. Jag skulle snarare säga att objektiv vetenskap handlar om att vara medveten om vetenskapens subjektivitet och reflektera över vilken påverkan den har på ens forskning.

Jag tycker därför det är väldigt intressant att fundera över hur det har påverkat de modeller och begrepp vi använder oss av i fysiken att det är ett ämne som är uppbyggt av vita män, ofta från rik bakgrund. Exempelvis, varför säger vi att partiklar kan ha positiv, negativ och neutral laddning? Skulle detta kunna beskrivas på något annat sätt? Hur har det påverkat fysikens ordförråd? Och finns det resultat vi har missat för att vi inte har sett dem eller gjort en felaktig tolkning?

Min erfarenhet är tyvärr att det finns många som inte anser att genusvetenskap är en riktig vetenskap. Av någon anledning är ”genus” ett hatat ord och ifall en argumenterar för genusvetenskapens rätt att tas på allvar möts en ofta av hårt motstånd, inte ovanligt av otrevlig natur. Jag tycker också att det är väldigt intressant att fundera över varför det är så. Ifall en anser att genusvetenskap är trams varför bli en ändå så provocerad av den? Jag kan uppleva att det påminner väldigt mycket om det bemötande jag ibland får när jag ifrågasätter alkoholkulturen. I båda fallen är det normer i samhället som ifrågasätts men människor tar det ändå som ett personligt påhopp. Jag tror att detta kan ha att göra med att det kan vara svårt att ta till sig att en är en del av problemet, speciellt ett problem en upplever att en inte har varit med om att skapa. Som man kan det vara svårt att behöva inse att män har en maktposition gentemot kvinnor och ifall en dricker alkohol kan det vara svårt att behöva inse att ens alkoholkonsumtion innebär skador för andra. Anledningen till det tror jag är för att en sådan insikt skulle innebära att en behöver reflektera över sitt eget beteende och vilken påverkan det har på de normer som finns i samhället.

Samtidigt är vi alla inte mer än människor. Det är omöjligt att helt vara en person som inte upprätthåller någon dålig norm. Precis som en fysiker inte kan skapa en helt objektiv modell kan en inte vara helt normkritisk gentemot sin omgivning. Det skulle bli för jobbigt att hantera. En kan inte leva med konstant dåligt samvete. Istället tycker jag att det är viktigt att ständigt reflektera över normer och hur en själv förhåller sig till dem. Då kan en göra aktiva val kring sitt beteende och samtidigt visa hänsyn gentemot hur andra tänker och känner och de val de har gjort. Oavsett vad en anser om genusvetenskapen som vetenskap kan jag i alla fall säga att de har gjort mig till en bättre fysiker. Genusvetenskapen har lärt mig att tänka kritiskt och att refektera över fysiken som vetenskapsområde. För mig är det en ovärderlig resurs och något jag önskar att alla fysiker fick ta del av.

Hej alla!

Välkommen till min splitternya hemsida!

Igår påbörjade jag min doktorandtjänst i acceleratorfysik på MAX IV-laboratoriet i Lund och eftersom jag vet att det finns ett intresse för vad en acceleratorfysiker egentligen sysslar med har jag bestämt mig för att starta den här hemsidan. Planen är att jag här framförallt ska skriva om mitt arbete men troligtvis kommer jag även hitta andra roliga saker att skriva om.

Hoppas att ni kommer trivas i mitt sällskap!